fejleckep

Károly atya kitüntetése

MINDENKINEK MINDENE LETT - CSÓKAY KÁROLY SJ GÁLFI IGNÁC ÉLETMŰ DÍJAT KAPOTT
Miskolc Város ünnepén Károly atya őszinte meglepetéssel vette át a Gálfi Ignác díjat, mellyel Miskolc város elismerését és háláját fejezte ki a mindenki által nagyra becsült és szeretett 91 éves jezsuita szerzetesnek azért a 23 évért, amit a város szolgálatában töltött. Az ünnepség másnapján csodálkozva mesélte: „Nem értem, miért pont nekem adták ezt a megtisztelő díjat, egyáltalán, hogyan jutottam eszükbe?” Aki egy kicsit is ismeri Károly atyát, az pontosan tudja, hogy miért. Hiszen Károly atya mindig „éppen most” jött meg a beteglátogatásból, vagy éppen indul az öregotthonba misézni, esetleg nem veszi fel a telefonját, hiszen pont gyóntat. A két lábon járó jezsuita szerzetesi ideál, akinél sorban állnak kicsinyek és nagyok, akire mindig lehet számítani, aki nem megy el egyetlen szegény mellett sem úgy, hogy ne segítene neki, saját miskolci tevékenységét így látja: „23 év nem olyan nagy idő... Segítettem az embereket, a lelki problémáikban. Mindig jöttek, most is sokan jönnek lelki beszélgetésre. Gyóntattam sok személyt, főképp a gyerekeket. Bátorítottam őket azzal, hogy a Jó Isten szereti őket, hogy ne féljenek. Igyekeztem kihozni magamból a legjobbat, de én egyszerű ember vagyok. Szerény képességeim szerint dolgoztam.”
Továbblépve olvasható Károly atya miskolci tevékenységének (a lehető legrövidebb) összefoglalása

Csókay Károly atya miskolci szolgálata
Károly atya 1926. december 7-én született Mosonban. Filozófiai és teológiai tanulmányai előtt 1949-ben vegyész diplomát szerzett a budapesti tudományegyetemen. 1950. szeptember 22-én lépett be a Jézus Társaságába. 1957. július 30-án szentelték pappá, tehát immáron 60 éve pap. Magyarországon kívül szolgált Belgiumban, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, 11 évig Kanadában és 16 éven keresztül Chilében. Két fordítása és egy saját könyve jelent meg „Egy magyar hithirdető Chilében” címmel. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia 90. születésnapján a Pro Ecclesia Hungariae díjjal tünteti ki. A KÉSZ miskolci csoportja által szervezett XIII. Miskolci Nemzeti Estélyen, 2017. október 17-én Kartal-Veczán díjat kapott. 1994 áprilisában érkezett Miskolcra, az Avas-déli Római Katolikus Plébániára. 1994. június 21-én, dr. Seregély István egri érsek megbízta az Avas-déli egyházközség vezetésével.
8 évig volt plébános (1994-1999-ig és 2004-2007-ig) és 5 évig helyettes plébános az Avason (2007-2012), de összesen 24 éve dolgozik az Avasért és szolgálja az embereket Miskolcon.
- Tevékenységét az avasi plébánia és rendház bebútorozásával kezdte, amit anyagi forrás híján a Máltai Szeretetszolgálat bútor raktárából sikerült ingyen beszereznie.
- A templombelső díszítésére, berendezésére is gondja volt. Jótevők segítségével a szentélybe, a padokkal összhangban lévő borovi fenyőfából készült széksorokat vásároltak, valamint a szentségházat is megújították. Két gyóntatószéket is csináltattak, amelyek mind a mai napig megvannak.
- Segítőivel igyekezett föltérképezni az Avast. Házról-házra látogatták a családokat, az embereket, hogy meghívják őket az egyházközség életébe.
- Megszervezte az Egyházközségi tanácsot. A tagokkal havi rendszerességgel ülésezett és tárgyalta meg a plébánia ügyeit.
- Egyik fő feladata volt, hogy Mándy Zoltán egyházközség-szervező atya távozása után biztosítsa a hitoktatást az avasi általános iskolákban. Ő maga is több éven keresztül végzett hitoktatást az Avas szinte majdnem összes általános iskolájában, valamint a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban és a mai Szemere Bertalan Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Gondja volt arra is, hogy a hitoktatókkal havonta ülésezzen.
- Plébánosi megbízatása alatt részt vett a különböző papi összejöveteleken és igyekezett aktív tagja lenni a miskolci papi közösségnek. A rendszeres lelkipásztori munka, napi misézés, temetés, esketés, keresztelés, gyóntatás, betegek szentségének kiszolgáltatása mellett sokszor hívták és hívják segíteni vagy lelki napot tartani más miskolci vagy vidéki plébániákra is, amit szívesen vállal. A város bármelyik pontjára elmegy, ha kérik.
- Papok, szerzetesek, világi hívők lelkivezetését is vállalta és vállalja a rendszeres plébániai munka mellett. - A városi rendezvényeken is mindig igyekezett részt venni a hívekkel.
- Fontosnak tartja az ökumenét, a más vallásúakkal való jó kapcsolatot és párbeszédet. - Életében központi helyet foglal el a szegények, a betegek, az idősek, a családok és az ifjúság ügye. Lelkivezető és lelkigondozó mind a mai napig.
- Amióta Miskolcra érkezett, 1994-től folyamatosan dolgozik a betegek és szegények ellátásában. Minden nélkülözőt segít, aki kopogtat a plébánia ajtaján, elsősorban élelmiszerrel vagy gyógyszer kiváltásával, ha a kis nyugdíja megengedi.
- Röviddel ideérkezése után ún. zsíroskenyér-szolgálatot is indított, amit az avasi Széchenyi Iskola egyik helyiségében osztottak a rászorulóknak.
- Megszervezte a plébániai Karitász szolgálatot. Elérték, hogy a plébániához tartozó rászorulók havonta kapjanak élelmiszer csomagot (20-25 család). Öt éven keresztül havi rendszerességgel filmvetítéssel egybekötött evangelizációs összejöveteleket tartott az avasi lakótelepen élő, szegény családok részére. Az összejövetelek a jelenlévők lelki életben, hitben való segítését mozdították elő.
- Plébánosi és kápláni munkássága alatt a Karitász tevékenységébe a ruhagyűjtés is beletartozott. Ruhavásárokat is tartottak, amelyekért csak jelképes adományokat fogadtak el, az így befolyt összeget pedig a rászorulók javára fordították.
- Részt vett az Avasi Családsegítő Szolgálat tevékenységében, valamint az avasi népkonyha elindításában is.
- Érseki megbízásra a Karitász csoport tagjaival elvállalták a Hospice és a Pszichiátriai Kórház betegeinek látogatását és lelki gondozását.
- Károly atya ezt a tevékenységet a mai napig szívesen végzi a kórház más részlegeinek a meglátogatásával együtt. Természetesen szívügye az avasi betegek és idősek látogatása nemcsak minden hónap első péntekén, hanem bármikor, ha valaki kéri.
- A Gesztenyéskerti Idősek Otthonában, az intézmény megindulásától kezdve a plébániáról rendszeresen ellátták a lelkipásztori szolgálatot. Károly atya itt havonta misézik és látogatja az időseket.
- A hajléktalanoknak, tőle telhetően segített munkát, élelmet, ruhát szerezni. - A Cursillo nevű egyházi lelkiségi mozgalom két csoportját is mentorálja a plébánián.
- A testi-lelki egészséget, a rendszeres testmozgást, de a pihenést, a regenerálódást is nagyon fontosnak tartja. A reggeli gerinctorna és az esti kocogás még 92 évesen is szerves része az életének.


Munkásságát nagyon nehéz összefoglalni néhány mondatban, mert ahogyan nap, mint nap önzetlenül másokért él, és tesz „Mindent Isten nagyobb dicsőségére”, szavakkal leírhatatlan. Ő igazán a krisztusi életmód példája, az Isteni Irgalmasság apostola. Mindenkihez van egy kedves szava, gesztusa, és őszinte érdeklődéssel fordul embertársai felé korra, nemre, etnikai, vallási vagy szociális hovatartozásra tekintet nélkül. Minden emberben Krisztust látja és Őt tiszteli. Istent szolgálja az emberekben, az irgalmasság cselekedeteinek hősies fokon való gyakorlásával minden nap, ezzel megvalósítva az evangéliumi eszményt: „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.” (1Kor 9, 22-23)
(Összeállította András Attila SJ, Takács-Benyus Anita, Szelenge Judit)

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com