fejleckep

Károly atya 90 éves!

Isten éltesse P. Csókay Károly SJ, atyát 90. születésnapja alkalmából!
Szerető Istenünk! Köszönjük, hogy nekünk adtad lelkipásztorul Károly atyát, hogy általa is megtapasztalhatjuk a Te irgalmas, atyai szeretetedet. Áraszd rá kegyelmedet, és tartsd meg köztünk még sokáig, erőben és jó egészségben, hogy az ő atyai vezetésével és példáját követve mi is még jobban megtérjünk, megjavuljunk és megdicsőíthessünk Téged. Ámen.

„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10)
Károly atyát mindenki ismeri és szereti, mindenki izgult érte, amikor első pénteken a viharban eltörte a szegycsontját. Mindenki örvendezett, hogy épp a születésnapján kiengedték a kórházból.
Azt viszont nem mindenki tudja, milyen sokat tett meg eddig az Isten országáért. Károly atyát Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia 90. születésnapján a Pro Ecclesia Hungariae díjjal tünteti ki.
Álljon itt rövid összefoglaló eddigi, eseményekben és önfeláldozásban gazdag életútjáról: Csókay Károly 1926. december 7-én született Mosonban. Szülei mélyen vallásos emberek, akiknek öt gyermekük volt. Károly a család húsipari vállalatában kitanulta a hentes és mészáros mesterséget. Szülei a kalocsai jezsuita Szent István Gimnáziumba küldték, ahol 1944-ben érettségizett. Jezsuita hivatásának gyökerei már itt megvannak. 1945-1949 között a budapesti tudományegyetemen tanult, ahol 1949-ben vegyészdiplomát szerzett, utána a fizika-kémiai tanszéken, mint demonstrátor működött. Közben részt vett a katolikus egyetemisták kezdeményezéseiben és az egyetemi ifjúsági szervezet vezetőségében. Egy szűk körű katolikus munkacsoport tagja lett, akikből később Louvainben Sigmond Raymund OP, atya megalakította a Mindszenty Otthont. 1949 szeptemberében elhagyta Magyarországot és csatlakozott barátaihoz Louvain-ben, a Mindszenty Otthonban. Az ottani egyetemen elkezdte tanulmányait a kémiai doktorátus megszerzésére. Közben újra felerősödött benne a papi és szerzetesi hivatás. Isten szolgálatára akarta adni magát. 1950-ben kitoloncolták Belgiumból. Párizsba ment, alkalmi munkákból élt, P. Rezek Román köréhez tartozott, az “Ahogy Lehet” folyóirat gárdájához és a helybeli katolikus diákszövetséghez. 1950 nyarán felvételét kérte a jezsuita rend magyar tartományába. Az elöljárók a belgiumi Arlon-ba küldték noviciátusba, ahol aztán 1952-ben fogadalmazott. 1952-1954 között filozófiai tanulmányokat végzett a rend főiskoláján, a Louvain melletti Eegenhoven-ben. Utána Spanyolországba került 1954-ben, ahol a barcelonai kollégiumban lett magiszter rövid ideig, majd 1955-58 között teológiai tanulmányait Oña-ban végezte. 1957. július 30- án szentelte őt pappá Loyola-Azpeitia-ban De Arriba y Castro bíboros, Spanyolország prímása. 1959-ben Kolumbiában végezte el a terciát és utána lelkipásztorkodni kezdett. 1959-től 1975-ig Chilében dolgozott, P. Klemm néven. Két évig népmisszionárius volt az ország déli részén, Concepcion környékén, utána hat éven át az ország szegény északi részében, a chuquicamatai nagy rézbánya lelkésze és ipariskolájának prefektusa. Vakációban kijárt a Bolívia határa menti kis falvakba és kénbányákba missziózni. 1967- 1975 között Santiago perifériáján, a nyomor-övezetében lelkipásztorkodott egy újonnan hirtelen létesült 14.000 lakosú, úgynevezett gombatelepülésen. A hívekkel templomot épített, amit a mi Szent István királyunkról neveztek el. Ugyanezen időben a santiagói magyar közösségnek is lelkipásztora volt. 1975-ben P. Deák Ferenccel együtt a kanadai Montreal-ba rendelték magyar lelkésznek, P.Chilla Raymond, SJ, plébános mellé. Amikor P.Chilla a Szív szerkesztője lett az elhunyt P.Bieleck helyett, 1979 októberében P. Deák lett a plébános, aki felépítette az Ifjúsági Otthont a templom mellett. 1985-ben P. Csókay fél évet töltött Courtland-on mint plébános a Szent László templomnál, majd 1986-1993 között ismét Montreal-ban szolgált, mint a Magyarok Nagyasszonya egyházközség plébánosa, ahol megszervezte a Cursillo-t és az egyházközségi lelki “Megújulás”-át és a Jézus Szíve Szeretetszolgálatot. 1993. szeptember 5-én elöljárói Magyarországra küldték, ahol először Budapesten kisegítő lelkész, majd Miskolcon, az újonnan felépült Isteni Ige jezsuita templom plébánosa lett 1995-1999 közt. 2000-2004 években hittant tanított a Fényi gimnáziumban és kisegítő lelkész volt a templomnál, majd 2005-ben egy évre ismét ő lett a plébános, utána nyugdíjas kisegítő lelkész a plébánián. Lelkivezető, fordító és író is: „Papok és szerzetesek lelkivezetését vállaltam a rendszeres plébániai munkák mellett. Isten segítségével lefordítottam Hurtado Szent Albert kortárs jezsuitának egyik összefoglaló művét, amit a Kairosz adott ki „Fényt ad életednek” címmel, valamint Ignacio Larrañaga: „Mária csendje” című könyvét, amit a Marana Tha kiadó adott ki, és beszámoltam chilei lelkipásztori munkámról „Egy magyar hithirdető Chilében” címmel, szintén a Kairosz kiadásában. Nyugdíjas korban lévő jezsuitaként és kisegítő papként létezem, és bűnbánó lelkülettel élek főképp hanyagságaimért, amíg a Jóisten megengedi…”

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com