fejleckep

Hírek

 ezért minden este Rózsafüzér imádságot végzünk 17:15-től, melyre hívjuk híveinket.

  • Az arcot eltakaró maszk vagy kendő viselése, valamint a távolságtartás a templomban továbbra is kötelező.
  • Hétköznapokon a reggeli szentmisék 8:00 órakor kezdődnek.

  • Szerdánként az esti szentmisét a kollégium diákjaival együtt tartjuk.

Templomunk harangjának javítására híveink nagylelkű adományaiból 248.420 ft gyűlt össze. Továbbra is várjuk segítségüket, támogatásukat, hogy a javítás költségeit, mely 442.468 ft kitudjuk fizetni. Adományaikat az irodában adják le vagy a bejáratnál található nagy perselybe tegyék.

Köszönjük a segítségüket!

Ezúton értesítjük Kedves híveinket, hogy 2020.05.18-tól újra tartható szentmise templomunkban.
Az állami előírásokat meg kell tartsuk!
A szertartásra kérjük, hogy orrot szájat eltakaró maszkban érkezzenek, használják a kitett kézfertőtlenítőt.
A másfél méter távolságot egymástól kérjük tartsák meg, csak a kijelölt padsorokba üljenek.
A szenteltvíztartók továbbra is üresek maradnak.

A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. A szentmisék alatt gyóntatás még nincs.

Perselyadományaikat a szentmise végén a kihelyezett perselybe tegyék.
A szentmise végén a templomtéren kerülendő a gyülekezés minden formája!

Szentmiséink rendje: vasárnap: 8:30, 11:30, 18:00 óra
                                    hétköznap: este 18:00 óra, kedd kivételével

2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.

Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!

A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.

A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.

Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.

Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

E g e r, 2020. május 16.                                         Ternyák Csaba   egri érsek

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja
A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5–12. között rendezik meg Budapesten – adta hírül a NEK Általános Titkársága május 12-én.


Isten iránti hálával gondolok arra, hogy a járvány okozta tömeges megbetegedés hazánkat és főegyházmegyénket eddig elkerülte. Azért, hogy templomi közösségeink továbbra se válhassanak a fertőzés gócpontjaivá, és azért, hogy egyetlen ember életét se veszélyeztessük óvatlan figyelmetlenség vagy feledékenység miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye alapján, úgy rendelkezem, hogy még várjunk!

Hiszen nem állunk versenyben senkivel, csak a vírussal! Várjunk a nyilvános templomi liturgiák újraindításával, és a többi korlátozó intézkedés feloldásával, amíg az országos tesztelés is megnyugtató eredménnyel zárul. Amint ez megtörtént, akkor a fokozatosság elvét követve, először a kültéri liturgikus cselekményeket fogom engedélyezni, és csak később kerülhet sor arra, hogy visszatérjünk templomainkba nyilvános istentiszteletre. Tudom, hogy hosszú ez az eucharisztikus böjt, ez a templom-böjt, de hiszünk a böjt értelmében és lelki hasznában. Biztos vagyok benne, hogy minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb lesz majd az öröm, amikor ez az időszak véget ér, és hálát adhatunk a járvány elmúltáért.

Amikor megköszönöm Híveink türelmét és a Paptestvérek hűségét, mindannyiukat arra kérem, hogy ezután is legyenek szolidárisak egymással és kerüljék az egyéni megoldásokat. Szent Rókusnak, a betegek, az orvosok és a kórházak
védőszentjének közbenjárását kérem híveinkért és a főegyházmegyénk területén élő minden emberért.


Eger, 2020. május 4.                                                                     Ternyák Csaba egri érsek

Elhalasztják a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust
Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.

A koronavírus által terhelt időszakban a magyar jezsuita rendtartomány művei a megváltozott körülményekhez igazodva, továbbra is lelkiismeretesen végzik feladataikat. Az új helyzet azonban új kihívások elé állított bennünket, így több
helyen nem várt kiadások merültek fel. Templomunk perselybevétele teljes mértékben lecsökkent, kiadásaink viszont csak a kétharmadára csökkentek. Köszönjük, ha a lehetőségeikhez mérten továbbra is támogatják plébániánkat, hiszen az online közvetítések, a lelkipásztori, templomi és plébániai ügyelet, illetve a takaréklángon üzemelő épületeink fenntartása továbbra is jelentős tételt jelentenek számunkra havonta.

Otthonról online tud adományozni a következő bankszámlára:

Korona Takarék: 54500095-10003183

Miseszándékok is kérhetőek hasonló módon email címre megküldve az időpontot.

A kedvezményezett neve: Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

(Közlemény: adomány, egyházi hozzájárulás, miseszándék, stb.......)

Hálásan köszönjük az eddig küldött adományokat! 

 


Április 5-én, virágvasárnap szentmisét közvetítenek 9:00 órától a Duna TV-n a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kelemen László plébániai kormányzó.
Április 9-én, nagycsütörtökön szentmisét közvetítenek 10:00 órától a Duna TV-n a győri Nagyboldogasszony-bazilikából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.
Április 10-én, nagypénteken 9:00 órától keresztút, 15:00 órától nagypéntekiszertartás (Bónum TV).
Április 11-én, nagyszombaton 18:00 órakor szentmise (Erdő Péter) Bónum TV.
Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb-kápolnájából.


Atyánk Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy! Irántunk való szeretetből elküldted fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, az önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól.
Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és a Szentlélekkel. Ámen
Mária, betegek és a remény édesanyja imádkozz érettünk!


Ebben a nehéz időszakban, amit a Covid-19 okozta járvány jelent, figyelembe véve, hogy a kiadott rendelkezések miatt a liturgiák közös ünneplése a templomokban ellehetetlenült, ahogy azt a megyéspüspökök a saját területükre
vonatkozóan jelezték, beadványok érkeztek ehhez a Kongregációhoz a közelgő húsvéti ünnepek kapcsán. Ezért, erre vonatkozóan, a következő általános elveket és tanácsokat ajánljuk a püspököknek.

A Húsvét Ünnepének dátuma: Mint a liturgikus év szíve, a húsvét, egyetlen másikünnephez sem hasonló: három napon keresztül történő ünneplése, a Húsvéti Szent Háromnap, melyet megelőz a Nagyböjt és megkoronáz a Pünkösd, nemhelyezhető át.

A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét helyzethez, a püspök megteheti, hogy a krizmaszentelési misét egy későbbi dátumra halasztja.

A Húsvéti Szent Háromnaphoz kötődő útmutatások
Ott, ahol a civil és egyházi hatóságok korlátozásokat léptettek életbe, a Húsvéti Szent Háromnappal kapcsolatban az alábbiakhoz kell igazodni: A püspökök adjanak útmutatásokat arra vonatkozóan - egyetértésben a Püspöki Konferenciával -, hogy a székesegyházakban és plébániatemplomokban, a hívek fizikai részvételének hiánya ellenére, a püspök és a plébánosok ünnepeljék meg a Húsvéti Szent Háromnap liturgiáinak misztériumait, értesítve a híveket a kezdés időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Ebben az esetben hatalmas segítséget jelent a modern kommunikációs eszközök segítségével történő élő közvetítés, nem felvételről. A Püspöki Konferencia és az egyes egyházmegyék is ajánljanak segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

Nagycsütörtökön, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a papok koncelebrálhatják az Utolsó vacsora emlékmiséjét.
Ugyanakkor kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Azok a papok, akiknek nincs lehetőségük szentmisét ünnepelni, imádkozzák el a Vesperást. (lásd Imaórák Liturgiája).

Nagypénteken, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a püspök/a plébános megtartja Urunk szenvedésének ünneplését. Az egyetemes könyörgésekben a megyéspüspöknek legyen gondja rá, hogy külön megemlékezzenek a betegekről, a halottakról, és mindazokról, akik gyászolnak (lásd Római Misekönyv 224. old 12. pont).

Húsvétvasárnap a húsvéti vigília szertartása: ünnepeljék a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják. "A vigília ünnepélyes
megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)" részből hagyjuk el a tűzgyújtást. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet elhagyva hangozzék el a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. "A keresztség liturgiájá"- nál, csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv 269. old. 46. pont). Így következzen az Eukarisztia liturgiája. Azok, akik semmilyen módon nem tudnak csatlakozni a templomban ünnepelt húsvéti vigília szertartáshoz, imádkozzák el a Húsvétvasárnapra előírt Olvasmányos Imaórát (lásd Imaórák liturgiája).

A monostorok, szemináriumok, női szerzetesközösségek kapcsán a megyéspüspök jogkörébe tartozik a döntés.
A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re.
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.
Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 19- én, Szent Józsefnek az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepén.

Robert Card. Sarah prefektus

Arthur Roche érsek-titkár

Híveink figyelmébe: A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását javasoljuk és szorgalmazzuk.

Az Általános Feloldozás
Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények között nem lehet alkalmazni, ám súlyos szükség esetén a megyéspüspök engedélyezheti gyakorlását. Ám fontos tudni, hogy ahhoz, hogy valaki érvényesen részesüljön általános feloldozásban, nem csak az szükséges, hogy kellően fel legyen készülve és valóban megbánja bűneit, hanem egyszersmind az is, hogy elhatározza azoknak a súlyos bűneinek kellő időben egyenként való megvallását, melyeket jelenleg nem tud így meggyónni. (Vö. CIC 961–963. kán.)

A Tökéletes Bánat Fölindítása
A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az Egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)
Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

Lelki Áldozás
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen
házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.


Ima a lelki áldozáshoz
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Március 15-22 között van a Nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés. A templomban kihelyezett kosarakba tudják elhelyezni az adományokat, melyet a helyi karitász csoportunk juttat el a nélkülözők számára.

Ezúton értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a Missziós Kereszt tervezett programjai elmaradnak, a kialakult veszélyhelyzet miatt.

Kérjük híveinket, hogy támogassák a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát adójuk egyházi 1%-ával, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

A második 1% felajánlására figyelmükbe ajánljuk a Jézus Társasága Alapítványt, a Jezsuita Nevelésért Alapítványt és a Katolikus Karitászt.


A betegek világnapja arra emlékeztet minket, hogy a nagylelkű gesztusok, mint az irgalmas szamaritánus cselekedete, jelentik az evangelizáció leghitelesebb módját. A betegápolás szaktudást és gyengédséget igényel, ugyanakkor spontán és egyszerű gesztusokra is szüksége van, amelyek teljesen ingyenesek, mint például egy simogatás, amelyek segítségével tudtára adhatjuk a másik embernek, hogy ő értékes számunkra.
Az élet Isten ajándéka, ahogy Szent Pál apostol is int bennünket: „mid van, amit nem kaptál?”. Mivel ajándék, életünket sem tekinthetjük egyszerűen a tulajdonunknak vagy egy birtokolható tárgynak, különösen nem az orvostudomány és a biotechnológia eredményeit látva, amelyek az embert könnyen arra csábíthatják, hogy engedjen a kísértésnek, és manipulálja az „élet fáját”.
Minden ember szegény, rászoruló és szükséget szenvedő. Amikor megszületünk, az élethez szükségünk van szüleink gondoskodására, és életünk egyetlen szakaszában sem lehetséges, hogy teljesen függetlenedjünk másoktól és lemondjunk a segítségükről, senki sem tudja teljesen levetni magáról a kiszolgáltatottság kötelékeit.
Ne féljünk beismerni azt, hogy szükséget szenvedők vagyunk, és képtelenek arra, hogy mindent biztosítsunk magunknak, amire szükségünk van, mert egyedül és kizárólag a saját erőnkre támaszkodva nem tudjuk legyőzni a korlátjainkat. Ne féljünk ettől a felismeréstől: Isten saját magát megalázta Jézusban, és lehajolt hozzánk, lehajol szegénységünkhöz, hogy segítsen minket – megajándékozva mindazzal, amit magunktól sohasem érhetünk el.
Szent Teréz anya segít minket abban, hogy megértsük: a cselekvés egyetlen kritériuma az önként adott szeretet kell, hogy legyen, tekintet nélkül nyelvre, kultúrára, bőrszínre vagy vallásra. Az ő példája arra indít minket, hogy az öröm és a remény új horizontjait nyissuk meg a rászoruló emberiségnek, különösen is a szenvedőknek, akiknek megértésre és gyengédségre van szükségük.
Mindnyájatokat Máriára bízom, ő a Betegek Gyógyítója. Ő segítsen minket, hogy azokat az adományokat, amelyeket a dialógus és a kölcsönös elfogadás szellemében elnyerünk, megosszuk egymással; segítsen, hogy mint testvérek éljünk, hogy mindegyikünk a másik szükségleteit is szem előtt tartsa, nagylelkűen, szívből adjon és így megtapasztalja az önzetlen adományozás örömét.
Nagy szeretettel biztosítalak mindnyájatokat arról, hogy imádságban közel vagyok hozzátok, és szívből adom apostoli áldásomat. (Ferenc pápa)

Január 19-én vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét
Idén január 19. és 26. között rendezik meg az imahetet a Krisztus-hívők egységéért.

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 19-én, vasárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri református templomban. Szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros, prímás és igét hirdet Kondor Péter evangélikus püspök. A nyitó istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgálnak. Az imahét anyagát idén a máltai és gozói keresztény egyházak állították össze. A máltai keresztények február 10-én nemzeti ünnep keretében emlékeznek meg Szent Pál máltai hajótöréséről, hálát adva, hogy ezáltal a kereszténység megjelent a szigeten. Az ökumenikus imahétre vonatkozó gondolatok és az istentiszteleti szolgálat is Az apostolok cselekedetei szövegére összpontosít.

December 2-án, hétfőn 06:30 kezdődnek a roráték, a hajnali szentmisék. (Tovább a bővebben alatt)

December 12-én 17:00 órakor Dr. Csókay András lesz a vendégünk.

Helyszín: Isteni Ige templom

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

December 1-én, vasárnap a 11:30-as szentmisében kerül sor az új Egyházközségi Tanács tagjainak ünnepélyes eskütételére

November 30-án, szombaton 17:00 órakor az Adventi Kórusfesztivál koncertje lesz templomunkban.

Szeretettel várunk mindenkit.

November 25-én, hétfőn 16:30-kor kezdődik az adventi Hétköznapok Lelkigyakorlata az Ádám János teremben. Mindenkit szeretettel várunk. A lelkigyakorlatot Jenő atya vezeti.

November hónap minden hétköznap esti szentmiséjét elhunyt hozzátartozóinkért ajánljuk fel.

November 23-án, szombaton 17:00 órakor Krisztus Király előestéjén Világméretű Szentségimádás lesz templomunkban.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve, forduljunk az oltáriszentségben jelen lévő Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz.

Ősszel készülünk az Egyházközségi Tanács megújítására. A jelenlegi tagok megbízatása november végén Krisztus Király napján jár le. Kérjük a testvéreket, hogy javasoljanak alkalmas férfiakat és nőket.

Szeptembertől családok részére imacsoport alakul. Akik szeretnének csatlakozni, jelentkezzenek az irodában vagy a sekrestyében.

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com