fejleckep

Dekrétum a Húsvét megünnepléséről


Ebben a nehéz időszakban, amit a Covid-19 okozta járvány jelent, figyelembe véve, hogy a kiadott rendelkezések miatt a liturgiák közös ünneplése a templomokban ellehetetlenült, ahogy azt a megyéspüspökök a saját területükre
vonatkozóan jelezték, beadványok érkeztek ehhez a Kongregációhoz a közelgő húsvéti ünnepek kapcsán. Ezért, erre vonatkozóan, a következő általános elveket és tanácsokat ajánljuk a püspököknek.

A Húsvét Ünnepének dátuma: Mint a liturgikus év szíve, a húsvét, egyetlen másikünnephez sem hasonló: három napon keresztül történő ünneplése, a Húsvéti Szent Háromnap, melyet megelőz a Nagyböjt és megkoronáz a Pünkösd, nemhelyezhető át.

A Krizmaszentelési mise. Alkalmazkodva a különféle országokban lévő konkrét helyzethez, a püspök megteheti, hogy a krizmaszentelési misét egy későbbi dátumra halasztja.

A Húsvéti Szent Háromnaphoz kötődő útmutatások
Ott, ahol a civil és egyházi hatóságok korlátozásokat léptettek életbe, a Húsvéti Szent Háromnappal kapcsolatban az alábbiakhoz kell igazodni: A püspökök adjanak útmutatásokat arra vonatkozóan - egyetértésben a Püspöki Konferenciával -, hogy a székesegyházakban és plébániatemplomokban, a hívek fizikai részvételének hiánya ellenére, a püspök és a plébánosok ünnepeljék meg a Húsvéti Szent Háromnap liturgiáinak misztériumait, értesítve a híveket a kezdés időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Ebben az esetben hatalmas segítséget jelent a modern kommunikációs eszközök segítségével történő élő közvetítés, nem felvételről. A Püspöki Konferencia és az egyes egyházmegyék is ajánljanak segédanyagokat a családi és a személyes imádsághoz.

Nagycsütörtökön, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a papok koncelebrálhatják az Utolsó vacsora emlékmiséjét.
Ugyanakkor kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon. A Lábmosás fakultatív szertartását hagyjuk el. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Azok a papok, akiknek nincs lehetőségük szentmisét ünnepelni, imádkozzák el a Vesperást. (lásd Imaórák Liturgiája).

Nagypénteken, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják, a püspök/a plébános megtartja Urunk szenvedésének ünneplését. Az egyetemes könyörgésekben a megyéspüspöknek legyen gondja rá, hogy külön megemlékezzenek a betegekről, a halottakról, és mindazokról, akik gyászolnak (lásd Római Misekönyv 224. old 12. pont).

Húsvétvasárnap a húsvéti vigília szertartása: ünnepeljék a székesegyházakban és a plébániatemplomokban, olyan mértékben, amilyenben a valóságos helyzetet figyelembe véve a felelősök lehetségesnek tartják. "A vigília ünnepélyes
megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)" részből hagyjuk el a tűzgyújtást. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet elhagyva hangozzék el a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. "A keresztség liturgiájá"- nál, csak a keresztségi fogadást újítsák meg (lásd Római Misekönyv 269. old. 46. pont). Így következzen az Eukarisztia liturgiája. Azok, akik semmilyen módon nem tudnak csatlakozni a templomban ünnepelt húsvéti vigília szertartáshoz, imádkozzák el a Húsvétvasárnapra előírt Olvasmányos Imaórát (lásd Imaórák liturgiája).

A monostorok, szemináriumok, női szerzetesközösségek kapcsán a megyéspüspök jogkörébe tartozik a döntés.
A népi vallásosság kifejezései és a körmenetek esetében, melyek gazdagítják a Nagyhetet és a Szent Háromnapot, a megyéspüspök jogosult dönteni arról, hogy áthelyezésre kerüljenek-e más megfelelő napokra, pl. szeptember 14-re és 15-re.
De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.
Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén, 2020. március 19- én, Szent Józsefnek az egyetemes Egyház védőszentjének főünnepén.

Robert Card. Sarah prefektus

Arthur Roche érsek-titkár

 

logo

Isteni Ige temploma - Avas-Déli Római Katolikus Plébánia

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.

Telefon: +36 46 303 474

E-mail: jezsu.plebania@gmail.com